Regulamin reklamacji

Postanowienia ogólne

Regulamin reklamacji jest nieodłączną częśćią Warunków handlowych sprzedawcy UBC s.r.o. REGON 27146987, NIP CZ27146987, z siedzibą Mělnická 87, 250 65 Bořanovice,  wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, akta 99842, oraz określa procedury i postępowanie przy reklamacji towaru zakupionego od sprzedawcy.

Regulamin reklamacji został opracowany zgodnie z ustawą nr. 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego i z.nr. 634/1992 Sb., Ustawa o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „Prawo“) i stosuje się do towarów konsumenckich (dalej tylko „Towar“), u których w okresie gwarancyjnym jest zastosowane prawo Kupującego z odpowiedzialności za wady (dalej tylko „Reklamacje“).

Konsumentem jest każdy człowiek, który poza granicami swojej działalności gospodarczej lub niezależnie od wykonywania swego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub komunikuje z nim w inny sposób.

Klientem naszego sklepu internetowego jest bądź Kupujący konsument lub Kupujący, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramch działalności gospodarczej lub innej działalności biznesowej.

Wady towaru 


Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta za to, że przedmiot przy odbiorze nie ma wad. Szczegónie Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, że w czasie kiedy Konsument odebrał przedmiot, 

 • przedmiot posiada właściwości, które strony uzgodniły, a jeżeli nie było uzgodnienia, ma takie właściwości, które Sprzedawca, lub Producent opipsał lub, których  Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie przeprowadzonej przez niego reklamy 
 • przedmiot nadaje się do celu, którego wykorzystanie podaje Sprzedawca lub do którego przedmiotów tego rodzaju się zazwyczaj używa,
 • przedmiot odpowiada jakości lub wykonanej umownej próbce lub projektowi, czy jakość lub wykonanie zgadza się z umowną próbką lub projektem,
 • przedmiot jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze i
 • przedmiot spełnia wymogi prawne.

Prawa przy wadach towaru


Jeżeli przedmiot nie posiada wyżej wymienionych właściwości, Konsument może żądać dostarczenia nowego przedmiotu bez wad, jeżeli nie jest to z uwagi na charakter wady nieproporcjonalne, albo jeżeli wada dotyczy tylko części przedmiotu, Konsument może żądać tylko wymiany części, jeżeli to nie jest możliwe, może odstąpić od umowy.

Jeżeli jednak jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez niepotrzebnej zwłoki, Konsument ma prawo na bezpłatne usunięcie wady.

Prawo do dostarczenia nowego przedmiotu, lub wymianę części ma Konsument i w przypadku wady, którą można usunąć, jeżeli nie może z przedmiotu normalnie korzystać ze względu powtarzające się występowanie wady po naprawie lub ze względu na większą ilośc wad. W takim przypadku Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa na dostarczenie nowego przedmiotu bez wad, na wymianę jego części lub naprawę przedmiotu, może żądać stosownej obniżki ceny. Konsument ma prawo do stosownej obniżki ceny i w przypadku, że Sprzedawca nie może mu dostarczyć nowego przedmiotu bez wad, wymienić jego części lub przedmiot naprawić, jak również w przypadku, że Sprzedawca nie dokona naprawy w rozsądnym czasie lub jeżeli naprawa spowoduje Konsumentowi znaczne problemy.

Kupujący nie ma prawa do reklamacji wady przedmiotu jeżeli wiedział przed jego odbiorem, że przedmiot ma wadę lub Kupujący sam spowodował wadę.

Terminy


Konsument ma prawo skorzystać z prawa reklamacji wady przedmiotu, która wyniknie u towarów konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odbioru. Jeżeli wada się ujawni w przeciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że przdmiot był wadliwy już przy odbiorze.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili odebrania towaru przez Klienta. Okres gwarancyjny dla Kupującego/Konsumenta wynosi 24 miesięcy, jednak dla Kupującego, który przy zawaraciu i wykonywaniu umowy występuje w ramach swojej działalności gospodarczej lub czynności biznesowej, okres gwarancyjny wynosi tylko 12 miesięcy. Okres gwarancyjny przedłuża się o okres, w którym towar znajdował się w naprawie gwarancyjnej. 

Inne


Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady nie dotyczy zużycia spowodowanego poprzez normalne użytkowanie. W przypadku przedmiotów sprzedawanych za niższą cenę ze względu na wadę z powodu, której uzgodniono niższą cenę, u przedmiotów używanych na wady odpowiadające mierze użytkowania i zużycia, którą przedmiot miał przy przejęciu przez kupującego lub jeżeli wynikało to z charakteru przedmiotu.

Na prośbę Konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić Konsumentowi pisemne potwierdzenie o obowiązkach wynikających z dostarczenia wadliwego przedmiotu w zakresie ustanowionym przez prawo (karta gwarancyjna). Jeżeli umożliwia to chrakter przedmiotu, wystarczy zamiast karty gwarancyjnej wydać Kupującemu dokument potwierdzający zakup przedmiotu zawierający dane (fakturę), jak karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko, nazwę lub firmę handlową Sprzedawcy, NIP, siedzibę, jeżeli chodzi o osobę prawną, lub miejsce zamieszkania, w przypadku osoby fizycznej. Jeżeli udziela się gwarancji dłuższej niż gwarancja ustawowa, Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach określonych przez Prawo. Odstąpienie jest wobec Sprzedawcy skuteczne od chwili, kiedy zostanie mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy, jeżeli są spełnione wszystkie konieczne warunki prawne. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa od początku się anuluje a strony umowy są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co sobie na jej podstawie zapewniły. W przypadku anulowania umowy z powodu skorzystania z prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady, Kupujący zwraca zawartość, którą mu udostępnił Sprzedający, wyłącznie w takim stopniu, w jakim jest to w danej sytuacji obiektywnie możliwe.

Rozpatrzenie reklamacji


W przypadku, że Kupujący skorzysta z prawa żądania usunięcia wad towaru poprzez naprawienie, a w karcie gwarancyjnej, jest w celach napraw gwarancyjnych Towaru podany przedsiębiorca inny niż Sprzedawca, jego siedziba czy miejsce prowadzenia działalności jest w tym samym miejscu jak w przypadku Sprzedawcy lub w miejscu bliższym dla Kupującego, Kupujący skorzysta z prawa na naprawę gwarancyjną u przedsiębiorcy podanego w karcie gwarancyjnej. Informacje te można ewentualnie znaleźć w dokumencie, który zastępuje kartę gwarancyjną.

Reklamacja włącznie z usunięciem wady musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji, jeżeli Sprzedawca z Kupującym nie ustalą dłuższedgo terminu. Po upływie tego okresu Kupujący ma takie same prawa jak przy zasadniczym naruszeniu umowy.

Upływ okresu na rozpatrzenie reklamacji jest wstrzymany w przypadku, że Sprzedawca nie otrzyma wszelkich elementów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji (części towaru, innych dokumentów itd.). Sprzedawca ma obowiązek wymagać uzupełnienia dokumentów  od Kupującego w jak najkrótszym możliwym okresie. Od tej daty termin jest wstrzymany, aż do dostarczenia żądanych, dokumentów przez Kupującego.

Prawo do roszczeń gwarancyjnych wygasa w przypadku nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego wprowadzenia towaru do eksploatacji, tak samo jak w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem, tj. zwłaszcza przy korzystaniu z towaru w warunkach, które nie odpowiadają, swoimi parametrami parametrom podanym w dokumentacji towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu czy zaoferowaniu obniżki ceny zakupu należność jest zwrócona Kupującemu przelewem na konto bankowe lub wydana gotówką w kasie siedziby spółki lub w którymś z jej sklepów.

Różnice w ilości i zamiany towaru 


Reklamacje dotyczące zawartości dostawyy towaru i mechanicznego uszkodzenia (tj. różnice w ilościach, zamiany towaru, itd.) będą przyjmowane poprzez odpowiedniego referenta działu sprzedaży, który rozpatruje wasze zamówienie nie później niż do 48 godzin od odbioru towaru.

Kontakt: provaznikova@ubc-group.cz

Wady jakościowe


Reklamacje wad jakościowych są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w ramach odpowiadającego okresu gwarancyjnego po przedstawieniu dokumentu o zakupie lub starannie wypełnionej karty gwarancyjnej. 

Postępowanie reklamacyjne przy odesłaniu towaru pocztą

Do zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie protokołu reklamacyjnego:  PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

a następnie przesłanie go na reklamace@ubc-group.cz

 • Przy wypełnieniu protokołu reklamacyjnego zwróćcie szczególną uwagę na opis wady, jak najdokładniejszy opis przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji.
 • Pracownik działu reklamacji skontaktuje się z Wami w dni robocze do 24 godzin, poda Wam numer reklamacji oraz prześle instrukcje jak postępować dalej.
 • Numer reklamacji w formacie 2020XXXXXXX  jest ważny do komunikacji o reklamacji, abyśmy mogli przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji, zapobiegli zamianom oraz wzajemnie mieli orientację o stanie różnych reklamacji.
 • Po podaniu numeru reklamacji (jeżeli technik nie zdecyduje inaczej) wyślijcie produkt na adres: TRANSWROC, Swojczycka 21/41, 51-501 WROCŁAW
 • Postaramy się rozpatrzyć reklamację w jak najkrótszym czasie, po czym będziemy Was informować
 • Reklamowany produkt, który nam przesyłacie musi być należycie zapakowany oraz oznaczony numerem reklamacji z kopią protokołu reklamacyjnego 

Firma UBC s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę towaru w trakcie transportu, jeżeli sama nie zapewnia transportu. Prosimy o dokładną kontrolę towaru przy jego odbiorze od firmy transportowej.  Nie odbierajcie przesyłki, która posiada oznaki uszkodzenia.

Jeżeli towar jest uszkodzony, pomimo że opakowanie przy odbiorze przesyłki było nienaruszone, należy o tym niezwłocznie poinformować firmę transportową lub naszą firmę.

Kontakt reklamacje:


UBC s.r.o.

Logistické centrum Ovčáry, Ovčáry 322, 280 02 Ovčáry

email: reklamace@ubc-group.cz