Warunki handlowe

Warunki handlowe regulują stosunki pomiędzy stronami  umowy zakupu/umowy licencyjnej, gdzie jedną stroną jest firma UBC s.r.o., REGON 27146987, NIP CZ27146987, z siedzibą Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, akta 99842 jako sprzedawca (dalej tylko „Sprzedawca“) a drugą stroną kupujący (dalej tylko „Kupujący“). Dla sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego pod adresem internetowym www.eshop.sapho.cz

Definicje pojęć


Sprzedwacą jest spółka UBC s.r.o. z siedzibą Mělnická 87, 250 65 Bořanovice

Klientem naszego sklepu jest Kupujący. W związku z obowiązującym prawem rozróżniamy kupującego, który jest konsumentem i kupującego, który konsumentem nie jest.

Kupujący konsument lub tylko Konsument to każdy człowiek, który poza granicami swojej działalności gospodarczej lub niezależnie od wykonywania swego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub komunikuje z nim w inny sposób.

Kupujący, który nie jest konsumentem, jest Przedsiębiorcą. Za Przedsiębiorcę jest również uważana każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną czynnością lub przy samodzielnym wykonywaniu swego zawodu, lub osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy

1.Postanowienia ogółne


1.1.Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która  zamierza zakupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towaru w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swego zawodu.

1.2.Postanowienia odmienne od warunków handlowych można zawrzeć w umowie zakupu. Odmienne postanowienia w umowie zakupu dominują nad postanowieniami zawartymi w warunkach handlowych.

1.3.Postanowienia warunków handlowych są nieodłączną częścią umowy zakupu. Umowa zakupu i warunki handlowe są spisane w języku polskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku polskim.

1.4.Sprzedający może zmieniać i uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Postanowienia te nie dotyczą praw i obowiązków, które powstały w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 

2.Konto użytkownika


2.1.Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może mieć dostęp do konta użytkownika. Ze swego konta użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towaru (dalej tylko „konto użytkownika“). W przypadku, że witryna internetowa to umożliwia, kupujący może dokonywać zamówień towaru również bez rejestracji bezpośrednio z witryny internetowej sklepu.

2.2.Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru, kupujący jest zobowiązany podawać poprawne i prawdziwe wszystkie dane. Kupujący ma obowiązek, przy jakiejkolwiek zmianie aktualizować dane podane na koncie użytkownika. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.

2.3.Dostęp do konta użytkownia jest zabezpieczony poprzez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący ma obowiązek zachować milczenie odnośnie informacji niezbędnych do dostępu do jego konta użytkownika.

2.4.Kupujący nie jest uprawniony umożliwiać korzystanie z konta użytkowniaka poprzez osoby trzecie.

2.5.Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, a w szczególności w przypadku, kiedy kupujący nie korzysta ze swego konta użytkownika dłużej niż 1 rok, czy w przypadku, że kupujący naruszy swoje zobowiązania z umowy zakupu (włącznie z warunkami handlowymi).

2.6.Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika, nie musi być dostępne ciągle, a zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację hardwarowego i softwarowego wyposażenia sprzedawcy, ewentualnie konieczną konserwację hardwarowego i softwarowego wyposażenia osób trzecich.

3.Zawarcie umowy zakupu


3.1.Wszelka prezentacja towaru umieszczona na witrynie internetowej sklepu ma charakter informacyjny a sprzedawca nie jest zobowiązany zawrzeć umowę zakupu dla tego towaru. Postanowienie § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego się nie zastosuje.

3.2.Witryna internetowa sklepu zawiera informacje o towarach, włącznie z ich poszczególnymi cenami. Ceny towaru są podawane włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi opłatami. Ceny towaru są ważne w okresie, w którym są wyświetlane na witrynie internetowej sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwośći aby sprzedawca zawarł umowę na podstawie indywidualnie wynegocjowanych warunków.

3.3.Witryna internetowa sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach opakowania i przesyłki obowiązują w przypadkach kiedy towar jest doręczany w ramach Republiki Czeskiej.

3.4.Przy zamówieniu towaru kupujący wypełni formularz zamówienia we witrynie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.4.1.   zamówionym towarze (zamówiony towar kupujący „włoży“ do elektronicznego koszyka witryny internetowej sklepu),

3.4.2.   formę zapłaty ceny zakupu, dane o wybranym sposobie dostawy zamówionego towaru i

3.4.3.   informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej razem tylko jako „zamówienie“).

3.5.Przed odesłaniem zamówienia sprzedawcy kupujący ma możliwość skontrolować i zmieniać dane, które kupujący umieścił w zamówieniu, a to i ze względem na możliwość kupującego wykrywać i korygować błędy, które powstały przy składaniu zamówienia. Kupujący odeśle zamówienie sprzedawcy kliknięciem na przycisk „ odesłać“. Dane podane w zamówieniu są przez sprzedwcę uważane za właściwe.

3.6.Odesłanie zamówienia uważa się za taki akt kupującego, który w niewątpliwy sposób identyfikuje zamawiany towar, cenę zakupu, osobę kupującego , sposób zapłaty ceny zakupu, i jest to dla stron umowy zobowiązujący projekt umowy zakupu. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych obowiązkowych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi na stronie internetowej i potwierdzenie kupującego o tym, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.

3.7.Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie kupującemu pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w koncie użytkowniaka lub w zamówieniu (dalej tylko „adres elektorniczny kupującego“).

3.8.Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokośc ceny zakupu, przewidywanych kosztów transportu) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia pisemnie lub telefonicznie).

3.9.Propozycja umowy zakupu w formie zamówienia ma ważność piętnaście dni.

3.10.Stosunek umowny pomiędzy sprzedwacą i kupującym powstaje poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysłane kupującemu pocztą elektroniczą, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.11.W przypadku, że któregoś z żądań podanych w zamówieniu sprzedawca nie może spełnić, wyśle kupującemu na adres elektroniczny zmienioną ofertę ze wskazaniem możliwych opcji zamóienia i zwróci się o opinię kupującego.

3.12.Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy a umowa zakupu jest w tym przypadku zawarta aż po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3.13.Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawarciu umowy zakupu. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty dostępu do internetu, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi sam, przy czym koszty te nie odbiegają od stawki standardowej.

4.Cena towaru i warunki płatności


4.1.Cenę towaru i ewentualne koszty związane z doręczeniem towaru według umowy zakupu kupujący może zapłacić sprzedawcy następującymi sposobami:

  •  gotówką w sklepie sprzedawcy pod adresem: Ovčáry 322, 280 02 Ovčáry, lub Plynárenská 291, 261 01 Příbram
  •  gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
  •  bezgotówkowo przelewem na konto sprzedawcy nr 39105014901000009030658141, prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. (dalej tylko „konto sprzedawcy“);
  •  bezgotówkowo kartą płatniczą w sklepach firmy UBC s.r.o, sprecyzowano w zamówieniu;

4.2.Razem z ceną zakupu kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedawcy również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w ustalonej wysokości. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, oznacza się dalej za cenę zakupu i koszty związane z dostawą towaru.

4.3.Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki czy innej podobnej wpłaty. Nie dotyczy to postanowienia 4.6 warunków handlowych odnośnie obowiązku uiszczenia ceny zakupu z wyprzedzeniem.

4.4.W przypadku płatności gotówką czy w przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku wpłaty bezgotówkowej cena zakupu  jest płatna do 10 dni od zawarcia umowy zakupu.

4.5.W przypadku wpłaty bezgotówkowej kupujący powinien uiścić cenę zakupu towaru jednocześnie z podaniem symbolu zmiennego wpłaty. W przypadku wpłaty bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do uiszczenia ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej wpłaty na koncie sprzedawcy.

4.6.Sprzedawca ma prawo, zwłaszcza w przypadku, że ze strony kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), poprosić o uiszczenie całkowitej ceny zakupu jeszcze przed odesłaniem towaru kupującemu. Postanowienie § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego się nie stosuje.

4.7.Ewentualnych rabatów z ceny towaru udzielonych przez sprzedawcę kupującemu nie można wzajemnie łączyć.

4.8.Jeżeli jest to w zwyczaju w stosunkach handlowyw lub jeżeli tak ustanowiono ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, sprzedawca wystawi kupującemu fakturę na podstawie wpłat dokonanych na podstawie umowy zakupu. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedawca kupującemu po uiszczeniu ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5.Odstąpienie od umowy zakupu 


5.1.Kupujący bierze pod uwagę, że według postanowienia § 1837 kodeksu cywilnego, między innymi nie może odstąpić od umowy zakupu:

5.1.1. o dostawie towaru, którego cena jest uzależniona od wahań na rynku finansowym niezależnie na woli sprzedawcy, do których może dojść w ciągu terminu do odstąpienia od umowy,

5.1.2.o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone aż po upływie trzydziestu dni a ich cena jest uzależniona od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy,

5.1.3.o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby

5.1.4.o dostawie towaru, który podlega szybkiemu psuciu się, jak również towaru, który po dostawie został nieodwracalnie pomieszany z innym towarem,

5.1.5.o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania, a ze względów higienicznych zwrot towaru nie jest możliwy,

5.1.6.o dostawie nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli uszkodził ich oryginalne opakowanie,

5.1.7.o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,

5.1.8.o dostawie zawartości dygitalnej, jeżeli nie została dostarczona na trwałym nośniku i została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a sprzedawca przed zawarciem umowy oznajmił kupującemu, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5.2.Jeżeli nie jest to przypadek podany w  art. 5.1 lub inny przypadek, kiedy nie jest możliwe odstąpienie od umowy, kupujący ma zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od umowy zakupu, w ciągu czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, że przdmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin zaczyna upływać od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy zakupu musi być wysłane sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

5.3.Odstąpienie od umowy zakupu kupujący musi wysłać na adres sklepu lub siedziby sprzedawcy. W przypadku doręczania odstąpienia od umowy obowiązuje postanowienie  art. 11 niniejszych warunków handlowych. Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi bez zbędnej zwłoki jego przyjęcie w formie pisemnej. Formularz do odstąpienia od umowy 

5.4.W przypadku odstąpienia od umowy zakupu na podstawie art. 5.2 warunków handlowych umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Towar musi być zwrócony sprzedawcy do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy zakupu, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy, również i w przypadku, gdy ze względu na jego charakter, towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.5.W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci środki finansowe przyjęte od kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez kupującego, w ten sam sposób, w jaki je sprzedawca od kupującegio przyjął. Sprzedawca ma również prawo zwrócić środki udostępnione przez kupującego już przed zwrotem towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyraża na to zgodę i nie wynikną mu w ten sposób dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy zakupu, sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu przyjętych środków finansowych kupującemu wcześniej, niż kupujący mu zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.6.Prawo do zwrotu kosztów uszkodzonego towaru sprzedawca może jednostronnie zaliczyć z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.7.Do czasu odbioru towaru przez kupującego, sprzedawca ma prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy zakupu. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kupującego.

5.8.Jeżeli razem z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darozwizny pomiędzy sprzedawcą i kupującym jest zawarta z warunkiem rozwiązania, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy zakupu przez kupującego, umowa darowizny dotycząca prezentu traci ważność, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem zwrócić otrzymany prezent

6.Transport i dostawa towaru


6.1. W przyadku, że sposób transportu jest umówiony na postawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2.Jeżeli sprzedawca zgodnie z umową zakupu musi dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru przy dostawie.

6.3.W przypadku, że z powodów, które są na stronie kupującego jest konieczne dostarczać towar wielokrotnie lub w inny sposób niż podano w zamóweiniu, kupujący musi pokryć koszty związane z powtórnymi dostawami towaru, czy inne koszty związane z innym sposobem doręczenia.

6.4.Przy odbiorze towaru od firmy transportowej kupujący ma obowiązek skontrolować nienaruszoność opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad oznajmić to niezwłocznie firmie transportowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od firmy transportowej.

7.Prawa przy wadliwym wykonaniu 


7.1.Prawa i obowiązki stron umowy odnośnie praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2.Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze nie ma wad. Szczególnie Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w czasie, kiedy kupujący odebrał towar:

7.2.1.towar posiada właściwośi, które strony uzgodniły, a jeżeli nie było uzgodnienia, ma takie właściwości, które Sprzedawca, lub Producent opipsał lub, których  Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie przeprowadzonej przez niego reklamy,

7.2.2.przedmiot nadaje się do celu, którego wykorzystanie podaje Sprzedawca lub do którego przedmiotów tego rodzaju się zazwyczaj używa,

7.2.3.przedmiot odpowiada jakości lub wykonanej umownej próbce lub projektowi, czy jakość lub wykonanie zgadza się z umowną próbką lub projektem,

7.2.4.przedmiot jest dostarczony w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze i

7.2.5.przedmiot spełnia wymogi prawne.

7.3.Postanowienia zawarte w art. 7.2 warunków handlowych nie stosuje się w przypadku przedmiotów sprzedawanych za niższą cenę ze względu na wadę z powodu, której uzgodniono niższą cenę, u przedmiotów używanych na wady odpowiadające mierze użytkowania i zużycia, którą przedmiot miał przy przejęciu przez kupującego lub jeżeli wynikało to z charakteru towaru.

7.4.Jeżeli wada ujawni się w przeciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już przy odbiorze.

7.5.Kupujący zgłasza prawa wypływające z wadliwego wykonania przedmiotu u sprzedawcy w jego sklepie, w którym jest możliwe przyjęcie reklamacji ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie i w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Za czas przyjęcia reklamacji uważa się moment, kiedy sprzedawca otrzyma od kupującego reklamowany towar.

7.6.Inne prawa i obowiązki związane z odpowiedzialności sprzedawcy za wady może regulować regulamin reklamacji sprzedawcy.

8.Inne prawa i obowiązki stron umowy 


8.1.Kupujący nabywa własności towarów w chwili zapłacenia całej ceny zakupu towaru

8.2.Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowienia § 1826 ust. 1 pkt. e) kodeksu cywilnego.

8.3.Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy zakupu jest kompetentna Czeska inspekcja handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz

8.4.Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie pozwolenia handlowego. Inspekcji handlowej dokonuje w ramach swoich uprawnień odpowiedni urząd skarbowy. Nadzoru nad strefą ochrony danych osobowych dokonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska inspekcja handlowa dokonuje w określonym zakresie między innymi nadzoru nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

8.5.Kupujący w ten sposób przejmuje na siebie niebezpieczeństwo zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9.Doręczanie


9.1.Oznajmienie dotyczące stosunków pomiędzy sprzedawcą i kupującym, zwłaszcza dotyczące odstąpienia od umowy zakupu, musi być doręczone pocztą w formie listu poleconego, jeżeli w umowie zakupu nie zaznaczono inaczej. Oznajmienia są doręczane pod odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i są uważane za doręczone i skuteczne w chwili ich doręczenia za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem oznajmienia o odstąpieniu od umowy dokonanego przez kupującego,  gdy odstąpienie jest skuteczne  jeżeli oznajmienie zostało odesłano przez kupującego w terminie wyznaczonym do odstąpienia.

9.2.Za doręczone uważa się również i oznajmienie, w przypadku kiedy adresat odmówił jego przyjęcia, które nie zostało odebrane w czasie przechowania, lub które zostało zwrócone jako  niedoręczone.

9.3.Strony umowy mogą wzajemnie doręczać regularną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w koncie użytkownika kupującego lub podany przez kupującego w zamówieniu, ewentualnie na adres podany na stronie internetowej sprzedawcy. 

10.Postanowienia końcowe


10.1.Jeżeli związek zawarty poprzez umowę zakupu zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element, wówczas strony uzgadniają, że związek jest regulowany prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.

10.2.Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, zamiast nieważnego postanowienia wkracza przepis, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie dotyczy ważności pozostałych postanowień. Zmiany i dodatki umowy zakupu lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10.3.Umowa zakupu włącznie z warunkami handlowymi jest archiwowana poprzez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.4.Załącznik warunków handlowych stanowi wzór formularza do odstąpienia od umowy zakupu.

10.5.Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do doręczeń Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, adres poczy elektronicznej info@sapho.pl , telefon 0048 887 022 345.

 

Pozostałe informacje do odstąpienia konsumenta od umowy w terminie 14 dni

Formularz do pobrania, do odstąpienia od umowy zakupu na podstawie warunków handlowych 

Powyższe warunki handlowe firmy UBC s.r.o. są ważne od 1.1. 2016