Obchodné podmienky

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy / licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť UBC s.r.o., IČ 27146987, DIČ CZ27146987, se sídlem Mělnická 87, 250 65 Bořanovice,Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka 99842 ako predávajúci (dále jen „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (dále jen „Kupujúci“).

Vymedzenie pojmov


Predávajúci je obchodná spoločnosť UBC s.r.o. so sídlom Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Česká republika

Zákazníkom nášho obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je Podnikateľ. Za Podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kúpna zmluva


Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim-Spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".

Ak nie je Kupujúcim Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe dohody s Kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Práva z chybného plnenia


Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal,

  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
  • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorené vzorky alebo predlohy,
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi Spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.

V prípade, že Kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od Zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia zákona o odstúpení od Zmluvy v lehote 14 dní však nejde chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14 dňovej lehote

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Dočasne vypredané" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci Kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú Kupujúcemu peniaze vrátené na účet.