Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Prehlásení o ochrane osobných údajov


Spoločnosť UBC s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101 / 2000Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.