Polityka prywatności

Przy zarządzaniu danymi, zobowiązujemy się do przestrzegania ustawy nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych .

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 


Firma UBC s.r.o. prowadząca sklep imternetowy oświadcza, że wszelkie dane osobowe jsą traktowane jako ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z ustawą nr 101/2000Sb. W żadnym przypadku nie udostępniamy tych danych osobom trzecim.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer indentyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i (dalej wszystko razem tylko jako „dane osobowe“).

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zakupu i w celu zarządzania kontem użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę rónież w celu wysyłania wiadomości i  informacji handlowych kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości według niniejszego artykułu nie jest warunkiem, który by sam w sobie uniemożliwiał zawarcie umowy zakupu.

Kupujący bierze pod uwagę, że powinien swoje dane osobowe (przy rejestracji, w swoim koncie uzytkownika, przy zamówieniu dokonanym na platformie internetowej sklepu) podawać prawidłowo i zgodnie z prawdą, i że powinien niezwłocznie informować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kupującego sprzedawca może zlecić osobie trzeciej, jako edytorowi. Oprócz osób dostarczających towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim, bez uprzedniej zgody kupującego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne, i że został poinformowany o tym, że jest to dobrowolne udzielenie danych osobowych.

W przypadku gdyby kupujący się domyślał, że sprzedawca lub edytor (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, co jest niezgodne z zasadami ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może:

  • poprosić sprzedawcę lub edytora o wyjaśnienie 
  • poprosić sprzedawcę lub edytora o naprawienie sytuacji 

Jeżeli kupujący zażąda informacji dotyczących przetwarzania  jego danych osobowych, sprzedawca ma obowiązek przekazać mu te informacje. Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniej opłaty za informacje udzielone zgodnie z poprzednim zdaniem, nie przekraczającej niezbędnych kosztów poniesionych w związku z udzieleniem informacji.

Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie cookies

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, poprzez firmę sprzedawcy na adres elektroniczny kupującego i wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies na swoim komputerze. W przypadku kiedy można dokonać zakupu na stronie internetowej i wypełniać obowiązki kupującego wypływające z umowy zakupu, bez zapisywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może kiedykolwiek odwołać zgodę udzieloną według poprzedniego zdnaia.