Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je nedeliteľnú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho UBC s.r.o. IČ 27146987, DIČ CZ27146987, so sídlom Mělnická 87, 250 65 Bořanovice,Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 99842, a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vady tovaru


Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal:

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo Výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorené vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z vád tovaru


Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi Spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty


Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho / Spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Ostatné


Zodpovednosť Predávajúceho za chyby sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. U veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

Na žiadosť Spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavenie reklamácie


V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet.

Množstevné rozdiely a zámena tovaru


Reklamácie týkajúce sa objemu dodávky tovaru (tj. množstevné rozdiely, zámena tovaru, atp.) budú prijímané príslušným referentom predajného oddelenia, ktorý vaši objednávku vybavuje a to najdlhšie deň po doručení zásielky.

Kontakt: sapho@sapho.cz

Kvalitatívne závady


Reklamácie kvalitatívnych závad sú prijímané len písomnou formou v rámci príslušnej záručnej lehoty po predložení dokladu o nákupe alebo riadne vyplneného záručného listu. 

Postup reklamácie pri výjazde technika alebo zaslaním späť poštou

Pre podanie reklamácie prosím o vyplnenie a zaslanie reklamačného protokolu: 

Informácie:

 • Pri vyplnení reklamačného protokolu venujte zvýšenú pozornosť popisu závady, čo najpresnejší popis urýchli reklamáciu.
 • Pracovník reklamácií Vás bude v pracovné dni do 24 hodín kontaktovať a pridelí vám reklamačné číslo a pošle inštrukcie ako postupovať ďalej.
 • Reklamačné číslo vo formáte R XXX XX je dôležité pre komunikáciu o reklamáciu, aby sme urýchlili vybavenie reklamácie, zamedzilo zámenám a mali sme vzájomne prehľad o stave rôznych reklamácií.
 • Po pridelení reklamačného čísla (ak neurčí technik inak) zašlite produkt na adresu: UBC s.r.o. Mělnická  87, 250 65 Bořanovice, Česká republika
 • V čo najkratšej dobe sa pokúsime reklamáciu vyriešiť a budeme Vás informovať
 • Reklamovaný produkt, ktorý nám zasielate, musí byť riadne zabalený a označený číslom reklamácie s kópiou reklamačného protokolu

Postup pri reklamácii: osobne na pobočke Bořanovice, Česká republika

 • Osobné prevzatie na pobočke Bořanovice, Česká republika
 • Okamžitá výmena alebo oprava s priamou konzultácií reklamačného technika (v rámci pracovnej doby)
 • Prijatie reklamácie s pridelením reklamačného čísla a vybavenie v rámci riadnej záručnej lehoty.

Firma UBC s.r.o. neručí za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru počas dopravy, pokiaľ dopravu sama nezabezpečuje. Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím dôkladne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal pri prevzatí zásielky neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť.

Kontakt reklamácie:


UBC s.r.o.

Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Česká republika

Telefón/ záznamník : +420 283 090 763

email: reklamace@sapho.cz